Ufanelwe

  • 24 Feb 2018
  • Neyi Zimu
  • africa

Lyrics:

Ufanelwe ukubongwa(Lord we give thanks to you)
Ufanelwe ukudunyiswa(Lord we Praise you)
Nkosi Jesu Uyingcwele, akekho ofana nawe
( Lord you are Holy ,there is none like you)

Ezulwini izingelosi zidumisa ubukhulu buka Krestu,
zikhothamela zithula nemichele(Angels in heaven Glorify you)
zithu ufanelwe ubukhosi( They cry Holy that you deserve to be Glorified)

Bantu bonkhe masidumiseni, ubukhulu buka Somandla
(nations,come let us praise Him)
Sikhothame ,sicule nezingelosi sithufanelwe ubukhosi
(Let us give Glorify Him together with the Angels)
Ufanelwe ukubongwa(Lord we give thanks to you)
Ufanelwe ukudunyiswa(Lord we Praise you)
Nkosi Jesu Uyingcwele, akekho ofana nawe
(Lord you are Holy, there is none like you) Source: Ufanelwe Lyrics - Neyi Zimu